Utslipp til sjø

Etter 40 år med oljevirksomhet i Nordsjøen er det ikke bevist at virksomheten har skadet livet i havet. Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å bli bedre på miljøtiltak.

Bravo-ulykken bidrog til å sette fokus på sikkerhet og miljø i forbindelse med olje- og gassproduksjonen. I dag, mer enn 20 år senere, kan vi konstatere at vi siden har greid å hindre slike ulykker. Av de totale oljeutslipp til Nordsjøen kommer 2 % fra offshoresektoren. De største utslippskildene er avrenning fra land og fra skipstrafikken.

Produsert vann
Produsert vann er vann som finnes sammen med olje og gass i reservoarene, og som følger medopp fra produksjonsbrønnene.
I begynnelsen av levetiden til et felt er normalt mengden av produsert vann liten.

Etter hvert som oljebrønnene blir tømt for olje og gass, fylles porene i reservoaret opp med vann som siger eller blir pumpet inn, og som siden blir pumpet opp på nytt. I sluttfasen blir det i noen brønner pumpet opp betydelig mer vann enn olje. For at man skal kunne slippe det produserte vannet ut i sjøen, må det først renses etter krav fra SFT (Statens forurensningstilsyn).

Alternativet til å slippe det produserte vannet ut i sjøen er å reinjisere det i brønnen for å skape økt trykk. Der hvor dette ikke er mulig, kan det være aktuelt å bore et hull til et grunnere, vannførende lag og pumpe vannet ned der i stedet. Problemet med disse løsningene er den store energimengden som går med i prosessen, og det CO2-utslippet som dermed blir resultatet. Det som kan synes som en løsning på ett problem, er altså med på å skape et annet miljøproblem.
 

Del på Facebook