Fagoperatør i kjemiprosessfaget

Kjemisk industri, petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri og produksjon av sildeolje, olje og gass offshore

Kjemisk prosessindustri er et meget vidt begrep som favner en rekke bransjeområder som kjemisk industri, petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri og produksjon av sildeolje, olje og gass offshore. Disse bransjeområdene omfatter en rekke ulike produksjonbedrifter som med sin betydelige eksport er av meget stor betydning for landets økonomi.  

Kjemisk prosessindustri karakteriseres ved at produksjonen ofte foregår i lukkede systemer der rørledninger, beholdere, ovner, apparater, maskiner og annet utstyr inngår. Til tross for store ulikheter i produksjonen er forskjellen på typer produksjons- og hjelpeutstyr i de ulike bedriftene relativt liten. De sikkerhetsmessige forholdene omkring drift og prosesskontroll er også stort sett de samme.

Industrien er inne i en rivende utvikling der kjemiske prosesser i økende grad styres ved hjelp av databaserte styringssystemer.  

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri overvåker, manøvrerer og styrer disse prosessene. Fagoperatøren skal på grunnlag av egne observasjoner, analyser og ved å lese av instrumenter kunne vurdere og treffe selvstendige avgjørelser i forbindelse med styring av prosessene. Dataverktøy er et viktig hjelpemiddel i jobben.

Fagoperatøren skal også delta i enklere vedlikeholdsarbeid og være klar over betydningen av systematisk vedlikehold. Evne til selvstendig arbeid og samarbeid er dessuten en for-utsetning. En prosessoperatør i olje- og gassindustrien kan ha sitt arbeidssted både offshore og på et prosessanlegg på land.

Her finner du en animasjonsfilm som viser hvordan et prosessanlegg fungerer.

Personlige forutsetninger:

En fagoperatør i kjemisk-teknisk industri må kunne arbeide selvstendig, men også vise evne og vilje til godt samarbeid. Interesse for kjemi og realfag, data og nøyaktighet er nødvendig. Videre må fagoperatøren kunne ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet i tillegg til kvalitetssikring.

Utdannelse:
Utdanningen tar fire år fordelt på 2 år i skole og 2 år i bedrift. Første år i skole er VG 1 Teknikk og industriell produksjon etterfulgt av VG 2 kjemiprosess. Deretter følger 2 års opplæring i bedrift som prosessoperatør. Opplæring i bedrift kan være både på prosessanlegg på land, eller på prosessanlegg i havet.

Videreutdanning
For en oversikt over hvilke fagskoler som tilbyr en tertiærutdanning i kjemiprosessfaget så se på utdanning.no. Fullført fagskole gir kompetanse på mellomledernivå.

Bachelor i ingeniørfager et høyskole eller universitetsstudium

Denne muligheten er åpen for deg med fagbrev, men opptak krever i de fleste tilfeller studiekompetanse, forkurs eller sommerkurs. Forkurs på for eksempel Universitetet i Stavanger er rettet mot deg som har bestått yrkesfaglig studieretning; VG2 / VG3, eller fagarbeider med fagbrev eller fagarbeider med god yrkespraksis – 5 år eller har allmennfaglig studieretning; men mangler matematikk, fysikk (og eventuelt kjemi).

Master i teknologifag kan du ta som et påbyggingsstudium etter at du har fullført bachelorgraden din eller som et femårig grunnstudium.  Velger du sistnevnte må du også ha forkurs eller sommerkurs for å sikre deg kompetansen i matematikk og fysikk eller kjemi.

Organisasjoner
Fra arbeidsgiversiden er Oljeindustriens Landsforening og Norsk Industri som begge er tilsluttet NHO de mest sentrale foreningene. Fra arbeidstakerne viser vi til Fagforbundet for industri og energi som er tilsluttet LO, eller SAFE som er tilsluttet YS.  

Del på Facebook