Geofysiker og geolog

Tolker seismikkbilder som ved hjelp av luftkanoner skyter lydbølger ned mot havbunnen. Seismiske lydbølger vil så avtegne hvordan det ser ut under havbunnen

Geofysikeren tolker seismikkbildene. Bildene kommer fra seismikkskip som ved hjelp av luftkanoner skyter lydbølger ned mot havbunnen. Seismiske lydbølger vil så avtegne hvordan det ser ut under havbunnen (sub-surface) og hvis du tenker deg hvordan ekkolodd fungerer så skjønner du prinsippet. Det er bildene av avgrunnen geofysikeren skal studere.

Geofysikeren skal ved hjelp av seismikkbilder få nettopp bildet forståelig. Det er her interessen for data kommer inn. For å kunne lage bilder av undergrunnen bruker de det mest avanserte datautstyret som finnes. Geofysikeren jobber gjerne med leting og produksjon av petroleumsressurser og kan jobbe med felt som allerede er i drift. Hvis du ønsker å jobbe med forskning eller en annen ytterlighet, jobbe administrativt eller som leder, så er det også mulig.

Geofysikeren lager det bildet som geologen skal forstå og kunne lese.  Utfra geofysikerens bilde skal geologen kunne si om det er olje og gass – hydrokarboner av en størrelse som gir grunnlag for boring.

Både geologen og geofysikeren jobber hovedsakelig på land og særlig i letings- og utvinningsfasen, men du kan også jobbe med data og problemstillinger fra felt som allerede er i drift.  Du tolker geologiske data, styrer brønnen inn i reservoaret, leter etter olje og gass og dette gjør du med det ypperste som finnes av teknologisk utstyr.

Fremtidens arbeidsprosesser i industrien – integrerte operasjoner innebærer automasjon og fjerndrift av felt ved hjelp av instrumentering. Informasjonsteknologi brukes fjernovervåking, fjernmodellering og fjernkontroll av prosesser. Man styrker den landbaserte kompetansen i den operative fasen ute på feltene. Det vil bli et økt samarbeid mellom flere disipliner. Boring, brønnvedlikehold, reservoar, geologi, vedlikehold av utstyr, logistikk og produksjon vil jobbe tettere sammen. Dette skal bedre produksjonen og øke utnyttelsesgraden. For geofagene betyr dette er mye tettere samarbeid med andre faggrupper.

Organisasjoner:
For arbeidsgiversiden er Norsk olje og gass som er tilsluttet NHO eller Norges rederiforbund mest aktuelle. For arbeidstakerne er Fagforbundet for industri og energi som er tilsluttet LO, og SAFE som er tilsluttet YS, Akademikerne eller Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)


 

Del på Facebook