Ingeniør, kommunikasjonsteknologi

Utvikling av systemer, utstyr og tjenester, planlegging og oppbygging av nett og leveranse samt drift av kommunikasjonssystemer

Arbeidsoppgaver med en slik bakgrunn kan være utvikling av systemer, utstyr og tjenester, planlegging og oppbygging av nett og leveranse samt drift av kommunikasjonssystemer.

Fremtidens arbeidsprosesser i industrien kan ligge i integrerte operasjoner; automasjon og fjerndrift av felt ved hjelp av instrumentering.

Informasjonsteknologi brukes til fjernovervåking, fjernmodellering og fjernkontroll av prosesser. Man styrker den landbaserte kompetansen i den operative fasen ute på feltene. Det vil bli et økt samarbeid mellom flere disipliner. Boring, brønnvedlikehold, reservoar, geologi, vedlikehold av utstyr, logistikk og produksjon vil jobbe tettere sammen. Dette skal bedre produksjonen og øke utnyttelsesgraden.

Bare på norsk kontinentalsokkel mener man det er ytterligere oljeressurser for over 900 milliarder i  eksisterende felt som kan utvinnes ved hjelp av ny teknologi. IKT er svært viktig for å få tatt ut disse milliardene. Oljevirksomhet på norsk sokkel blir stadig mer teknologi-avhengig. 
Siden oljeselskapene må ut på dypere vann, ser de muligheter til å gå løs på marginale felt hvor kostnadene må holdes nede for at feltene skal være lønnsomme og ser muligheter til økt utvinning fra eksisterende felt. I alt dette ligger blant annet høy utnyttelse av IKT innen planlegging, utbygging og drift.
– Oljeselskapene leter stadig etter nye måter å fornye sine olje- og gassreserver på. Teknologiske er det to veier til målet, forklarer han.
– De kan øke oljeutvinningen fra eksisterende felt og øke produksjonen ved å utvikle og knytte marginale, nærliggende felt til den etablerte infrastrukturen. Alternativt kan de søke ut på stadig dypere vann.

Hvordan du kan utdanne deg til ingeniør innen kommunikasjonsteknologi finner ut mer om her.

Del på Facebook