Petroleumsteknolog/ petroleumsingeniør

Boreoperasjoner og ferdigstillelse, komplettering av brønner, automasjon og fjerndrift av felt ved hjelp av instrumentering

Arbeidsoppgavne er varierte i innhold. Arbeidsplassen kan være et kontor i Norge, en installasjon i Nordsjøen eller ett sted i verden. Du får kolleger med ulik bakgrunn og jobber gjerne i team.

Har du boring som spesialområde fra utdanningen din, får du gjerne også jobbe helt konkret med boreoperasjoner og ferdigstillelse – komplettering av brønnene (Se også komplettering som et fag i den videregående opplæringen under brønnfagene).

Du jobber med selve boreoperasjonen og avgjør hvordan boringen skal skje og med hvilket utstyr. Boring som disiplin blir stadig mer avansert og setter krav til den nyeste som finnes av teknologisk utstyr.
Det er slutt på de tider hvor man boret rett ned. I dag snirkler borekronene seg av gårde i baner reservoarfolkene (geofolkene og reservoaringeniøren) har definert, og som kan gå flere kilometer fra plattformen – ja, og gjerne flere tusen mil fra der du og pc en din er plassert.

Krevenede oppgaver
Dette er krevende oppgaver, og setter stadig strengere krav til god faglighet.
Hvilke arbeidsoppgaver du får bestemmes ut fra flere forhold. Det første påvirker du selv gjennom valg av fordypningsfag. Deretter vil din fremtidige arbeidsgivers spesialområde være med på å definere hva du kan jobbe med. Til slutt handler det om teknologi – hvilken teknologi vi har i dag og hvilken teknologi vi får i fremtiden.

Fremtidens arbeidsprosesser i industrien – integrerte operasjoner; automasjon og fjerndrift av felt ved hjelp av instrumentering. Informasjonsteknologi brukes fjernovervåking, fjernmodellering og fjernkontroll av prosesser. Man styrker den landbaserte kompetansen i den operative fasen ute på feltene. Det vil bli et økt samarbeid mellom flere disipliner. Boring, brønnvedlikehold, reservoar, geologi, vedlikehold av utstyr, logistikk og produksjon vil jobbe tettere sammen. Dette skal bedre produksjonen og øke utnyttelsesgraden. Arbeidsformen vil med andre ord endre seg, og evne til samarbeid og tverrfaglig forståelse bli vel så viktig som egen fagkompetanse.

Både land og offshore
Du kan jobbe både på land og offshore, men med fjerndrift vil nok stadig mer av oppgavene driftes fra land. Høres det rart ut å bore brønner i Nordsjøen fra et kontor på land? Vel, vi står midt oppi den tredimensjonale teknologien som kan revolusjonere måten boreoperasjonene drives på. Den nye instrumenteringsteknologien forteller operatøren akkurat hvor borekronen befinner seg, og hele borestrengen modelleres inn i 3D-modellen av reservoaret.

Del på Facebook