Reservoar- eller petroleumsingeniør

Anslå hvor mye olje og gass en brønn inneholder og vurderer om det vil lønne seg å starte produksjon

Arbeidsplassen kan være et kontor i Norge, en installasjon i Nordsjøen eller ett sted i verden. Du får kolleger med ulik bakgrunn og jobber gjerne i team.

Dette er den gruppen som først får se og være med å vurdere om det er funn, og om det er grunnlag for prøveboring. Du vil jobbe med data fra undergrunnen – ”sub-surface”. Jobben kan være å anslå hvor mye olje og gass en brønn inneholder og vurderer om det vil lønne seg å starte produksjon. Du jobber tett opp til selve boreoperasjonen når du ved bruk av reservoardata (data fra grunnen) vurderer hvor boringen skal skje og hvordan brønner skal bores. I dag jobber ofte geologer, geofysikere, matematikere og produksjonsingeniører sammen om disse spørsmålene.

Framtidens industri
Fremtidens arbeidsprosesser i industrien – integrerte operasjonerma; automasjon og fjerndrift av felt ved hjelp av instrumentering vil være en del av jobben.
Informasjonsteknologi brukes fjernovervåking, fjernmodellering og fjernkontroll av prosesser. Man styrker den landbaserte kompetansen i den operative fasen ute på feltene. Det vil bli et økt samarbeid mellom flere disipliner. Boring, brønnvedlikehold, reservoar, geologi, vedlikehold av utstyr, logistikk og produksjon vil jobbe tettere sammen. Dette skal bedre produksjonen og øke utnyttelsesgraden. Arbeidsformen vil med andre ord endre seg, og evne til samarbeid og tverrfaglig forståelse bli vel så viktig som egen fagkompetanse.

Hvilke arbeidsoppgaver du får bestemmes ut fra flere forhold. Det første påvirker du selv gjennom valg av fordypningsfag. Deretter vil din fremtidige arbeidsgivers spesialområde være med på å definere hva du kan jobbe med. Til slutt handler det om teknologi – hvilken teknologi vi har i dag og hvilken teknologi vi får i fremtiden – som e-drift er et eksempel på.

De fleste som har denne faglige bakgrunnen jobber på land, men utdanningen gir også mulighet for jobber offshore.

Del på Facebook